Filter
billeder
close

Köpvillkor

Avtalsvillkor vid användning av Rights-Managed och Royaltyfria bilder och filmklipp från Johnér Bildbyrå AB (hädanefter "Johnér Bildbyrå") Avtalsvillkor vid lån av rights-managed bilder och filmklipp från Johnér Bildbyrå De bilder och filmklipp som Johnér Bildbyrå tillhandahåller får endast användas efter tillstånd från bildbyrån. Användande av bild utan sådant tillstånd betyder förutom brott mot detta avtal också intrång i fotografirätten, vilket kan medföra straffansvar. I och med att bildanvändaren laddar hem bilden digitalt, ingås avtal mellan bildanvändaren och Johnér Bildbyrå enligt nedanstående villkor. Nedladdning av bild eller filmklipp innebär att dessa villkor godkännes av bildanvändaren. Om ni är en mellanhand (exempelvis reklam-, design- eller webbyrå) får bilderna och filmklipp endast användas av en slutanvändare som samtycker till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Genom att godkänna detta avtal intygar ni att er slutanvändare samtycker till villkoren i detta avtal. § 1 Användande av bilder och filmklipp Rätt till användande av bilder och filmklipp, utöver påseende och framställning av skissunderlag, förvärvas genom att: bilden beställes från Johnér Bildbyrå, bekräftelse i form av en faktura från Johnér Bildbyrå mottages, samt att denna faktura betalas. Vid beställningen skall bildens eller filmklippets användningsområde anges. Johnér Bildbyrå accepterar användandet av bilden eller filmklippet genom bekräftelsen, i vilken det tillåtna användningsområdet skriftligen anges. Användandet av bilden eller filmklippet får påbörjas efter att bekräftelse mottagits, men innan betalning erlagts. Full rätt till användande erhålles dock först när fakturan betalats. Den avtalade användningsrätten omfattar publicering vid ett tillfälle i Sverige, inom ett år från datumet för bekräftelsen, förutsatt att inget annat överenskommits. Bilder och filmklipp får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Bilder eller filmklipp med modeller får ej publiceras i känsliga sammanhang som exempelvis sex, politik eller medicin eller datingsajt. Undantag kan göras om modellen godkänner det före publicering. Fotografnamn/Johnér/Naturbild/Etsabild skall i möjligaste mån anges vid publicering eller annat användande av bilden. § 2 Avbeställning Vid avbeställning av bild eller filmklipp inom 30 dagar från beställningsdatumet är bildanvändaren skyldig att betala endast hälften av den fakturerade kostnaden för bild- eller filmklippanvändandet, förutsatt att bilden ej publicerats. Vid senare avbeställning ges ingen rätt till avdrag på den avtalade bildkostnaden. § 3 Kostnader och betalning Kostnaden för bild- eller filmklippsanvändandet framgår av bekräftelsen/fakturan från Johnér Bildbyrå. Betalningsvillkor för fakturan är 20 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto, samt lagstadgad påminnelseavgift. § 4 Ansvarsbegränsning Klassificeringen, som modell- och propertyrelease, anger i vilken utsträckning Johnér Bildbyrås bilder och filmklipp är klara för användning i reklamsammanhang. Johnér Bildbyrå svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på utlånade eller använda bilder eller filmklipp. Vid användning av bilder eller filmklipp som saknar överenskommelse med modell åtar sig bildanvändaren att ersätta eventuell skada för Johnér Bildbyrå. Rättigheter för bilder och filmklipp är ej exklusiva och eventuella skador för bildanvändare därav ersätts ej av Johnér Bildbyrå. Skadeståndsansvaret för Johnér Bildbyrå är alltid begränsat till det belopp bildbyrån fakturerat. § 5 Vite Bildanvändaren förbinder sig att till Johnér Bildbyrå utge ett vite uppgående till fem gånger det belopp som bildanvändandet skulle kostat, om bildanvändaren använder bilden och filmklipp utan att bekräftelse mottagits eller betalning erlagts, eller om bilden eller filmklipp på annat sätt använts på ett otillåtet sätt. Olovligt användande ger också Johnér Bildbyrå rätt att med omedelbar verkan häva ingångna bildutlåningsavtal med bildanvändaren. Om bildanvändaren bryter mot något av de övriga avtalsvillkoren är denne skyldig att utge ett vite uppgående till dubbla det debiterade beloppet. Detta gäller ej för sen betalning, som debiteras enligt särskild ordning i §3. § 6 Tvist Tvist med anledning av detta avtal eller andra tillhörande rättsförhållanden löses i svensk domstol enligt svensk rätt. § 7 Digital bildleverans Vid digital bildleverans från Johnér Bildbyrå åligger det bildbeställaren att göra de eventuella korrigeringar i den digitala bilden som krävs för bästa tryckresultat. Johnér Bildbyrå ersätter inte bildbeställare eller kund för icke tillfredsställande resultat vid digital bildleverans. Avtalsvillkor vid lån av royaltyfria bilder och filmklipp från Johnér Bildbyrå De royaltyfria bilder och filmklipp som Johnér Bildbyrå tillhandahåller får endast användas efter tillstånd från bildbyrån. Användande av bild och filmklipp utan sådant tillstånd betyder förutom brott mot detta avtal också intrång i fotografirätt, vilket kan medföra straffansvar. I och med att bildanvändaren laddar hem bild och filmklipp digitalt, ingås avtal mellan bildanvändaren och Johnér Bildbyrå enligt nedanstående villkor. Nedladdning av bild eller filmklipp innebär att dessa villkor godkännes av bildanvändaren. Om ni är en mellanhand (exempelvis reklam-, design- eller webbyrå) får bilderna och filmklipp endast användas till en slutkund som samtycker till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Genom att godkänna detta avtal intygar ni att er slutkund samtycker till villkoren i detta avtal. § 1 Användande av bilder och filmklipp Rätt till användande av bilder och filmklipp förvärvas genom att bilden beställes från Johnér Bildbyrå samt att bekräftelse i form av en faktura från Johnér Bildbyrå mottages. Användandet av bilden eller filmklippet får påbörjas efter att bekräftelse mottagits, men innan betalning erlagts. Full rätt till användande erhålles dock först när fakturan betalats. Bilderna och filmklipp får därefter användas med få undantag i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. Bilder och filmklipp får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Bilder och filmklipp med modeller får ej publiceras i känsliga eller på något sätt för modellen kränkande sammanhang som exempelvis sex, politik eller medicin eller t ex datingsajt. Undantag kan göras om modellen godkänner det före publicering. Bild och filmklipp från Johnér Bildbyrå får användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer på det företag som förvärvat bilden eller filmklippet. Om ni är en mellanhand (exempelvis reklam-, design- eller webbyrå) får bilderna och filmklipp endast användas till en slutkund. För fler än 10 användare vänligen kontakta Johnér Bildbyrå på 08-644 83 30 eller info@johner.se. Vid elektronisk publicering av bild till t ex. internet, skärmsläckare, elektroniska vykort eller nyhetsbrev får inte bilden eller filmklippet göras tillgängligt på ett sätt som gör det möjligt för tredje part att ladda ner, kopiera, extrahera eller vidareförmedla materialet som en fristående fil. Fotografnamn/Johnér skall i möjligaste mån anges vid publicering eller annat användande av bilden Förutsatt ovanstående får royaltyfria bilder och filmklipp ej användas i något kommersiellt sammanhang där bilden utgör en betydande del av produktens försäljningsvärde (t.ex., men ej begränsat till, användning av bilder till skärmsläckare, vykort eller posters). Vidare får royaltyfria bilder och filmklipp ej användas till produktförpackningar i mer än 100 000 exemplar. För mer information angående detta, vänligen kontakta Johnér Bildbyrå på 08-644 83 30 eller info@johner.se. Om inte ytterligare rättigheter har beviljats av Johnér Bildbyrå får royaltyfria bilder eller filmklipp som licensierats för redaktionell användning ej användas i något kommersiellt sammanhang. För mer information angående detta, vänligen kontakta Johnér Bildbyrå på 08-644 83 30 eller info@johner.se. § 2 Vidareförsäljning och överlåtelse Roylatyfria bilder eller filmklipp från Johnér Bildbyrå får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan. § 3 Avbeställning Vid avbeställning av bild eller filmklipp inom 30 dagar från beställningsdatum är bildanvändaren skyldig att betala endast hälften av den fakturerade kostnaden för bildanvändandet, förutsatt att bilden eller filmklippet ej publicerats. Vid senare avbeställning ges ingen rätt till avdrag på den avtalade bild- eller filmklippskostnaden. § 4 Kostnader och betalning Kostnaden för bild- eller filmklippsanvändandet framgår av bekräftelsen/fakturan från Johnér Bildbyrå. Betalningsvillkor för fakturan är 20 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto, samt lagstadgad påminnelseavgift. § 5 Ansvarsbegränsning Johnér Bildbyrå svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk gällande rättigheter eller restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på utlånade bilder och filmklipp. Rättigheter för bilder är ej exklusiva och eventuella skador för bildanvändare ersätts ej av Johnér Bildbyrå. Skadeståndsansvaret för Johnér Bildbyrå är alltid begränsat till det fakturerade beloppet för bild- eller filmklippsanvändandet. § 6 Vite Bildanvändaren förbinder sig att till Johnér Bildbyrå utge ett vite uppgående till fem gånger det belopp som bildanvändandetskulle ha kostat, om bildanvändaren använder bilden utan att bekräftelse mottagits eller betalning erlagts, eller om bilden eller filmklippet på annat sätt använts på ett otillåtet sätt. Olovligt användande ger också Johnér Bildbyrå rätt att med omedelbar verkan häva ingångna bildutlåningsavtal med bildanvändaren. Om bildanvändaren bryter mot något av de övriga avtalsvillkoren är denne skyldig att utge ett vite uppgående till dubbla det debiterade beloppet. Detta gäller ej för sen betalning, som debiteras enligt särskild ordning i § 4. § 7 Tvist Tvist med anledning av detta avtal eller andra tillhörande rättsförhållanden löses i svensk domstol enligt svensk rätt. § 8 Digital bildleverans Vid digital bildleverans från Johnér Bildbyrå åligger det bildbeställaren att göra de eventuella korrigeringar i den digitala bilden som krävs för bästa tryckresultat. Johnér Bildbyrå ersätter inte bildbeställare eller kund för icke tillfredsställande resultat vid digital bildleverans.